1. Version Introduction

[Release date: January 26, 2024]

IvorySQL 3.1 is based on PostgreSQL 16.1 and includes various fixes from PostgreSQL 16.1, for more detailed updates and bug fixes in PostgreSQL 16.1, see the official PostgreSQL 16.1 Release Notes.

2. Known Issues

 • None

3. Enhancements

 • None

4. Fixed issue

 • None

5. Source Code

IvorySQL contains 2 main code repositories, the database IvorySQL code bin, and the IvorySQL web bin.

6. Contributors

The following individuals have contributed to this release as patch authors, committers, reviewers, testers, or issue reporters.

 • Grant Zhou

 • Shuntian Jiao

 • Shiji Niu

 • Xiangyu Liang

 • Xueyu Gao

 • Cary Huang

 • David Zhang

 • Yang Tan

 • Jie Wang

 • Shuainan Mu

 • Hongyuan Zhang

 • Shoubo Wang

 • Jiao Ren

 • Zheng Liu

 • Zhekai Xiao

 • Huajian Jin

 • Lily Wang

 • Lei Shang

 • Lei Feng

 • Jinzhou Song

 • Leo X.M. Zeng

 • Shawn Yan

 • M.Imran Zaheer

 • Yunhe Xu

 • Hao Wang

 • Miss Dong

 • Weibo Han